top of page

ביטול חוזה שכירות - הבאת שוכר חלופי

כאשר השוכר חותם על הסכם השכירות השוכר מתחייב לשלם את דמי השכירות למשך כל תקופת השכירות בין אם השתמש במושכר ובין אם לא. לכן חשוב להוסיף את הסעיף הבא:

"השוכר יהיה רשאי לקצר את תקופת השכירות, בכל עת, אם הביא דייר חלופי במקומו, לשביעות רצונו הסכמתו המפורשת של המשכיר, אשר יקבל על עצמו את כל הוראות הסכם זה".

הוספת הסעיף כאמור, מקנה לשוכר אפשרות לבטל את הסכם השכירות לאורך כל תקופת השכירות בתנאי שהבאתם שוכר חלופי.

2.jpg

עו"ד אדם ברמן

bottom of page