top of page

פגמים וליקויים חוזה שכירות

החוק קובע, כי המשכיר אחראי לתקן כל פגם שנגרם כתוצאה משימוש סביר בדירה, בעוד שהשוכר נדרש לתקן ליקויים אשר נגרמו עקב שימוש לא סביר בלבד. לראשונה, החוק קובע מסגרת זמנים בהם מחויב המשכיר לעמוד בתיקון הפגמים.

נקבע, כי על המשכיר לתקן פגם לא יאוחר מ- 30 ימים מהיום בו קיבל על כך דרישה מהשוכר וכאשר מדובר על פגם שתיקונו דחוף, על המשכיר לתקנו לא יאוחר מ- 3 ימים מהיום בו קיבל על כך דרישה מהשוכר. החוק קובע גם מה הן הפעולות אותן רשאי השוכר לנקוט במקרה בו המשכיר לא ממלא את חובתו לתקן את הליקויים.

הסעיף נקבע כסעיף שלא ניתן להתנות עליו, והוא מעגן למעשה בחוק את המנגנון הקיים והמקובל כיום בין כה בפרקטיקה, וכן מסדיר במקרים מסוימים מנגנון "סעד עצמי" לשוכר, לתיקון ודרישת ההוצאות מהמשכיר או לקיזוז נזקים מדמי השכירות.

2.jpg

עו"ד אדם ברמן

bottom of page