top of page

חוק החולה הנוטה למות

חוק החולה הנוטה למות כולל את הזכאות לדרוש טיפול רפואי, להימנע מקבלת טיפול רפואי ולהפסיק מתן טיפול רפואי שכבר החל מבעיה רפואית חשוכת מרפא ממנה האדם סובל ושתוחלת חייו אינה עולה על 6 חודשים גם אם יקבל טיפול רפואי.

ייחודו של החוק בכך שהוא מאפשר לאדם להימנע, בהתאם לרצונו, מטיפול רפואי מאריך חיים (כגון: טיפולים כימותרפיים, ניתוחים, חיבור למכונת הנשמה והזנה מלאכותית) ולתת הוראות אלה מראש, למקרה שבו לא יהיה מסוגל להביע את התנגדותו לטיפול לכשיהיה בערוב ימיו.

אדם המעוניין להעירך מראש למצב שבו יהיה חולה הנוטה למות יכול למנות מיופה כוח או להכין הנחיות רפואיות מקדימות על ידי  מילוי טופס והגשתו למשרד הבריאות.

תוקף ייפוי הכוח הינו למשך 5 שנים מיום חתימת הטופס, אלא אם כן נקבעה בו תקופה קצרה יותר. ניתן להאריך את תוקף ייפוי הכוח לתקופה נוספת שכל אחת לא תעלה על 5 שנים – הארכה נעשית על גבי טופס הוראה להארכת תוקפו של ייפוי הכוח.

berman.dany.jpg

עו"ד דן ברמן

bottom of page