top of page

ייפוי כוח מתמשך - ניהול חשבונות בנק של הממנה

ביום 01.06.2022 פורסם מסמך הבנות וולנטרי של האפוטרופוס הכללי והבנקים המבהיר את המשמעות של מסמך ייפוי הכוח המתמשך בקשר לניהול חשבונות הבנק של הממנים.

מטרת המסמך היא להבהיר את המשמעות של מסמך ייפוי הכוח המתמשך בקשר לניהול חשבונות הבנק של הממנים. מטרה נוספת היא לסייע למיופי הכוח בביצוע תפקידם ולהבהיר להם מהן הדרישות הנוגעות לניהול חשבונות הממנים, מבלי שהדבר יפגע במעמדו של הממנה. כמו כן, המסמך נועד לקדם דרך טיפול אחידה ומותאמת לחשבונות אלו בתאגידים הבנקאיים השונים, ובסניפים השונים.

לפיכך, עוגנו במסמך הוראות אחידות וברורות באשר לניהול חשבונות ממנים, אשר עתידות לשרת את הממנים, את מיופי הכוח ואת התאגידים הבנקאיים. המסמך נוגע, בין היתר, בנושאים הבאים: העברת חשבון הממנה לתאגיד בנקאי אחר, הוראות קבע והתחייבויות כספיות, יידוע בדבר הנחות בעמלות לאנשים עם מוגבלות, התנהלות מרחוק בחשבון הממנה ועוד.

המסמך גובש בשיתוף איגוד הבנקים, בנק לאומי, האפוטרופוס הכללי ובנק ישראל.

לקריאת מסמך ההבנות: https://www.gov.il/Blob.../news/memorandum/he/memorandum.pdf

bottom of page