top of page

ייפוי כוח מתמשך - חתימה באמצעות שיחת וידיאו

החל מיום 14.2.22 ניתן להחתים מיופה כוח בייפוי כוח מתמשך באמצעות שיחת וידאו, ללא צורך במפגש פיזי עם עורך דין.

ייפוי כוח מתמשך הוא מכשיר משפטי המאפשר לאדם לקבוע, מבעוד מועד, מי ייצגו ויקבל עבורו החלטות ככל שהוא עצמו לא יוכל עוד לקבל החלטות אלה בעצמו.

הדרישה הטכנית לחתימת מיופיי הכוח בפני עורך דין עוררה לעיתים קשיים שונים אצל מי שהתקשה להתייצב בפני עורך דין. כך לדוגמה, מיופיי כוח שהם תושבי חוץ או מיופיי כוח השוהים, זמנית, מחוצה לישראל ; תושבי יישובים מרוחקים; ואצל מיופיי כוח שגישתם לעורך דין, מסיבות שונות, מורכבת כדוגמת חיילים ואנשי כוחות הביטחון.

בעיה זו באה על פתרונה בהתאם להחלטת האפוטרופוס הכללי, החל ביום 22.2.14  ניתן להחתים מיופה כוח בייפוי כוח מתמשך באמצעות היוועדות חזותית בלבד קרי, בשיחת וידא, ללא צורך במפגש פיזי עם עורך דין.

הסדר זה חל - גם - ביחס למיופיי כוח המצויים מחוצה לגבולות ישראל במועד החתימה. אמנם, דרך המלך לעריכת ייפוי כוח מתמשך והמסמכים הנוספים הייתה ועודנה באמצעות מפגש פיזי.

ראו החלטת האפוטרופוס הכללי: https://www.gov.il/BlobFolder/news/14-02-22-01/he/140222-apa.pdf

bottom of page