top of page

מינוי אפוטרופוס - הקלה לאפוטרופסים - חובת הדיווח יופחתו

מאת אדם ברמן

 

הקלה לאפוטרופסים: חובות הדיווח יפחתו

אפוטרופסים נדרשו עד כה להגיש מידי שנה דיווח מקיף ומפורט על מצבו הכלכלי של האדם באחריותם. רפורמה חדשה פוטרת מדיווח לחמש שנים אפוטרופסים שהם בני משפחה, בכפוף לשווי הנכסים של מי שבאחריותם.

במקום לדווח כל שנה על הוצאות וההכנסות הכלכליות ועל הנכסים של מי שמונה לו אפוטרופוס, רפורמה כוללת בתחום הפיקוח על האפוטרופסים מעניקה פטור מדיווח למשך חמש שנים.

עד כה חובת הדיווח שהוטלה על האפוטרופוסים הייתה מעיקה למדי. האופוטרופסים חויבו בדיווח מקיף ומפורט על מצבו הכלכלי של האדם שבאחריותו בסמוך למינוי ומידי שנה.

בחודש האחרון פרסם סגן ראש הממשלה ושר המשפטים גדעון סער יחד עם האפוטרופוסה הכללית את נוהל הפיקוח הדיפרנציאלי.

לפי נוהל זה בן משפחה פטור מהחובה להגיש דיווחים שנתיים, אם מדובר למשל באפוטרופוס שהוא הורה או הן זוג בקשר ממושך; או אם לאדם שמונה לו אפוטרופוס יש רכוש מועט; או כל בני המשפחה הסכימו שאין צורך בפיקוח (עד היקף רכוש מסוים) הפטור יינתן לאחר הדיווח הראשוני של האפוטרופסים ויתר נסיבות התיק.

הרפורמה נשענת על תפיסה ערכית שלפיה נכון לצמצם את הפיקוח על בני המשפחה הקרובה כמו שנעשה בעניין ייפוי הכוח המתמשך.

התנאים לקבלת פטור מדיווח

כאשר האפוטרופוס הוא ילד או אח: כששווי הנכסים אינו עולה על 500,000 ₪ לא כולל דירת מגורים.

כאשר האפוטרופוס הוא הורה או בן זוג: כששווי הנכסים אינו עולה על 2,000,000 ₪ לא כולל נכסי מקרקעין.

בנוסף לכך פרסם חודש שעבר שר המשפטים להערות הציבור את טיוטת תקנות האפוטרופס הכללי (שכר), שמבטלת את חובת תשלום האגרה על הגשת דיווחים של האפוטרופוס לאפוטרופוס הכללי.

לסיום, אדם כשיר יכול למנוע מצב שימונה לו אפוטרופוס אם יאבד את כשירותו בעתיד. לצורך כך עליו לערוך ייפוי כוח מתמשך. במסמך זה קובע אותו אדם (הממנה) מי ינהל את ענייניו הרכושים האישים והרפואיים כשלא יוכל לעשות כן, ואיך יעשה זאת.

קישר לכתבה: https://www.calcalist.co.il/local_news/article/r1m0ihact

 

bottom of page