top of page

העברת זכויות הבעלות במושכר

כדי להבטיח את השוכר בנכס במידה והמשכיר ימצא קונה למושכר, ממומלץ להוסיף להסכם השכירות הוראה לפיה:

"העברת הזכויות הבעלות במושכר לא תיפגע בזכויות השוכר תוך כדי ובמהלך תקופת השכירות".

 

כך, כאשר בעל הנכס ימכור את הנכס זכויות השוכר לא תיפגענה ותשמרנה.

2.jpg

עו"ד אדם ברמן

bottom of page