top of page

פינוי מושכר, הגשת תביעה לפינוי מושכר

מאת אדם ברמן

מטרת ההוראות החלות על תביעה לפינוי מושכר הן הליך משפטי מזורז לדיון בתביעות לפינוי מושכר שאין חוק הגנת הדייר חל עליו, שמטרתו הכרעה מהירה ואפקטיבית במחלוקות שעניינן פינוי מושכר.

התכלית המונחת ביסוד ההליך היא הענקת סעד מהיר לבעלי נכסים הזכאים לפינוי שוכרים המחזיקים בנכסיהם שלא כדין, והקטנת נזקיהם. לשם השגת תכלית זו קובעת תקנה 81 לתקנות הסדר הדין האזרחי שורה של הוראות המגבילות את היקף ההתדיינות המשפטית, כולל איסור על הכללת סעד כספי בתביעה, איסור משלוח הודעות צד שלישי ואיסור תביעה שכנגד.

התקנות קובעות הליך משפטי מזורז מתוך הכרת המציאות השיפוטית, וגרירתם של הלכי פינוי משמעה כי במקרים לא מעטים ישבו שוכרים במושכר, ללא צדק, שנים על שנים עד להכרעה, ואילו אם ידעו הצדדים את התוצאה בעוד מועד, תושג הגינות ראויה.

ההליך משפטי: כתב הגנה בתביעה לפינוי מושכר יוגש תוך שלושים ימים מיום המצאת כתב התביעה על ידי התובע. בית המשפט יורה על מועד דיון בתביעה לפינוי מושכר שלא יאוחר משלושים ימים ממועד הגשת כתב ההגנה האחרון.

פניה להוצאה לפועל: במידה והנתבע לא מגיש כתב הגנה תוך שלושים ימים מיום המצאת כתב התביעה על ידי התובע, עומדת לתובע האפשרות להגיש פסק דין בהעדר הגנה לבית המשפט בו מתנהל התיק. במידה והוגש על ידי התובע פסק דין בהעדר הגנה כאמור, בית המשפט ייתן פסק דין בהעדר הגנה כנגד הנתבע ואם פסק הדין התובע יפתח תיק בהוצאה לפועל לביצוע פסק דין לפינוי המושכר.

טיפ: ככל ויש בידכם המחאות בגין דמי השכירות במושכר אשר חוללו, ניתן לפתוח תיק נוסף בהוצאה לפועל לביצוע שטר. כמו כן, ככל ויש בידכם כתב ערבות או ערבים אשר חתמו על הסכם השכירות חשוב להכניס אותם כנתבעים בכתב התביעה.

פעולות אלו יפעילו לחץ על הנתבע להגיע להבנות על מנת לפנות את המושכר ו/או לשלם את חובו.

חשוב לציין, כי לרוב יהיה קשה להיפרע מנתבעים אשר לא מפנים את המושכר ומפרים את הסכמי השכירות בהפרות יסודיות לכן בנוסף לערבות בנקאית, תמיד להחתים ערבים להסכם השכירות כי רק כך תוכלו בסופו של יום ככל והדייר לא יפנה את הנכס להיפרע מהערב.

2.jpg

עו"ד אדם ברמן

 :למידע נוסף בנושא ליווי משפטי - התקשרו 03-6181336 או מלאו פרטים

Thanks for submitting!

bottom of page