top of page

אופציה בחוזה שכירות 

חשוב לדעת, כי האופציה לארכת הסכם השכירות או סירובה היא של השוכר ולא של המשכיר. כאשר ניתנת לכם אופציה להאריך את הסכם השכירות לתקופה נוספת עליכם לוודא את התנאים בתקופת האופציה ושיעור דמי השכירות שתשלמו במהלכה. 

בהתאם להוראות החוק, על כל אחד מהצדדים להסכם השכירות חלה חובת "יידוע לקראת סוף תקופת האופציה". סעיף זה נועד למנוע אי הבנות לקראת סיום החוזה ולאפשר ודאות לשני הצדדים לקראת סיום תקופת השכירות ו/או לקראת תקופת האופציה.

כך, בעל הדירה מחויב להודיע לשוכר עד 90 יום לפני תום תקופת השכירות האם בכוונתו לחדש את ההסכם ואם כן, באילו תנאים, ואילו השוכר מחויב להודיע לבעל הדירה לא יאוחר מ- 60 יום לפני תום תקופת השכירות האם ברצונו לממש את האופציה ולהאריך את השכירות לשנה נוספת.

מומלץ לשמור עותק מההודעה בכתב על מימוש האופציה ואישור של בעל הדירה שקיבל את ההודעה (אפשר גם בוואטסאפ או בדוא"ל).

2.jpg

עו"ד אדם ברמן

bottom of page