top of page

ביטוח - הסכם שכירות למגורים

המשכיר רשאי לדרוש מכם לרכוש פוליסת ביטוח לצד שלישי. עם זאת התיקון לחוק השכירות והשאילה קובע כי המשכיר אחראי לבטח את הדירה בביטוח מבנה וכי אסור לו לדרוש מהשוכר לרכוש ביטוח מסוג זה.

בהסכמי השכירות יש לא מעט משכירי דירות אשר קובעים במסגרת הסכם השכירות, כי השוכר אחראי לבטח את רכושו ואילו הם יבטחו את המבנה שבבעלותם בפוליסה על שמם, אותה הוא ישלם.

מצב זה מעמיד בסיכון רב אתכם (השוכרים) במקרה של אירוע ביטוחי.

 

כך למשל, במקרה בו פרצה שריפה בנכס המושכר ונגרם נזק לתכולה ולמבנה, חברת הביטוח שמבטחת אתכם תשלם לכם תגמולי ביטוח עבור רכושכם שניזוק לתכולה, ככל והתכולה שלכם מבוטחת ואילו את הנזק למבנה – תשלם המבטחת של המשכיר.

אולם, לאחר שזו עשתה כך, עומדת לרשותה האפשרות לתבוע אתכם (השוכרים) ולדרוש כי תשלמו לה את כל הסכומים שזו שילמה בגין תיקון הנזק שנגרם למבנה וזאת רק עקב רשלנות שלכם בגרימת הנזק.  

הפתרון: הוספת סעיף "ביטול זכות שיבוב" והוספת השוכר כמוטב בפוליסת הביטוח.

עליכם להוסיף סעיף בהסכם השכירות שקובע, כי על המשכיר לדאוג לכך, כי פוליסת המבנה תכסה גם את השוכר או לחילופין שיוסיף סעיף – "ביטול זכות שיבוב" – ביטול הזכות של חברת הביטוח לתבוע את שוכר הדירה לאחר ששילם את תגמולי הביטוח לבעליה.

ראו ניסוח הסעיף שאותו יש להוסיף להסכם השכירות:  

"המשכיר יערוך, יקיים ויישא בעלויות של פוליסת ביטוח לדירה אשר תכלול כיסוי למבנה הבניין וכל מערכותיו וזאת למשך כל תקופת השכירות. פוליסת הביטוח תכלול סעיף ויתור על זכות תחלוף (שיבוב) כלפי השוכר וכל הבא מטעמו. האחריות לעריכת ביטוח תכולה וצד ג' תחול על השוכר בלבד ולשיקול דעתו".

הפעולה בהוספת השוכר כמוטב נוסף בפוליסה אינה בתשלום וניתן לבקש זאת מסוכן הביטוח של המשכיר, ככל ולמשכיר יש ביטוח מבנה וצד ג'.

2.jpg

עו"ד אדם ברמן

bottom of page