top of page

דירה שאינה ראויה למגורים - הסכם שכירות למגורים

המשכיר מחויב למסור את הדירה המושכרת כשהיא ראויה למוגרים, ובמקום בו מסר המשכיר דירה, שאינה ראויה למגורים, הדבר מהווה הפרת הסכם השכירות.

לעניין זה דירה תחשב אינה ראויה למגורים אם מתקיים בה אחד מאלה:

​אינה כוללת מערכת ניקוז, לרבות מערכת לסילוק סדיר של שפכים;

אינה כוללת מערכת חשמל או מערכת תאורה;

אין בה פתחי אוורור ותאורה טבעית וכן דלתות וחלונות לסגירת פתחים אלה, ובכלל זה דלת כניסה  ראשית בעלת אמצעי נעילה;

אינה כוללת מערכת להספקת מי שתייה;

אינה כוללת מחיצה בין השירותים ובין הדירה שבה קיים סיכון בלתי סביר לבטיחות השוכר או     

לבריאותו.

מסירת דירה לא ראויה למגורים מהווה הפרתו של המשכיר את הסכם השכירות, ובמצב זה השוכר יוכל לבטל את החוזה בכל עת ולא ניתן להתנות על הוראה זו.

2.jpg

עו"ד אדם ברמן

bottom of page