top of page

החייאת חברה לצורך רישום בטאבו, פרויקט תמ"א 38

הגשת בקשה להחייאת חברה בדרך כלל מוגשת על ידי חברות יזמיות בשמם של בעלי הדירות בבניין בו מתבצע פרויקט תמ"א 38 וזאת על מנת להתקשר בהסכם התמ"א עם החברה היזמית לביצוע העבודות הנדרשות.

חברות אלו נקראות בדרך כלל חברות "גוש וחלקה" אשר הוקמו בארץ בשנות ה-50 אז נהגו קבלנים לרשום בניינים שהם הקימו כחברה כדי להימנע מרישום בטאבו וכך לנצל פרצה שאפשרה פטור ממס שבח. בשנות ה- 60 הפרקטיקה הזו בוטלה והחברות האלו נסגרו. אלא שבמקרים רבים זכויות ברכוש המשותף בבניין נרשמו על שם החברה שנסגרה וכאשר מבקשים לקדם פרויקט תמ"א 38 נדרשת הסכמתה לפרויקט.

כמו כן, קיימים מצבים נוספים שבהם מוגשת בקשה להחייאת חברה על ידי בעל זכות במקרקעין מסוימים מכוח צו ירושה או צו קיום צוואה לצורך רישום בעלות בטאבו והעברת הזכויות על שמו משם של המורישם. במצב כזה החברה בדרך כלל הינה הבעלים של הקרקע ונדרשת הסכמתה כאמור.

את הבקשה להחייאת חברה יש להגיש לבית המשפט המחוזי עם כל הנימוקים ותצהיר מאומת ע"י עורך דין כאשר המשיב הינו רשם החברות וזאת מכוח סעיף 369 לפקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983.

חשוב להדגיש: כאשר למגיש הבקשה קיימת זיכה לחברה שאותה מתבקשים למחוק קרי בעל מניות בחברה קיימת האפשרות שבית המשפט יחייב את מגיש הבקשה באגרות לרשם החברות לזמניים הרלוונטיים בה החברה הייתה מחוקה אך לא יותר מ 7 שנים אחורנית.

כאשר אין למגיש הבקשה להחייאת חברה זיכה לאותה חברה שמתבקשים למחוק, בית המשפט לא יחייב את מגיש הבקשה בתשלום אגרות.

בשנת 2017 ניתן פסק דין של בית המשפט המחוזי, לפיו קבע בין היתר שניתן לרשום מחדש חברות היסטוריות שנסגרו אם יש להן זכויות בבניין ואישורן נדרש לפרויקט.

פסק הדין עסק בהחייאת חברה לצורך השלמת החתימות הנדרשות לצורך פרויקט תמ"א 38 אך רשם החברות דרש תשלום בגובה 100 אלף ₪ לכיסוי אגרות שלא שולמו ב – 50 השנה שהחברה אינה הייתה קיימת. בית המשפט המחוזי פסק, כי אפשר לרשום מחדש חברה ברשם החברות רק לשם קידום הפרויקט ופטר את היזם והדיירים מתשלום אגרות לרשם החברות.

בסופו של דבר קבע השופט כי בנסיבות העניין ובאיזון האינטרסים השונים, החברה היזמית תמלא את תנאי רשם החברות לרבות פירעון חוב האגרות ולאחר מכן החברה תוחיה כמבוקש.

2.jpg

עו"ד אדם ברמן

bottom of page