top of page

מינוי אפוטרופוס לגוף ולרכוש, הגשת בקשה למינוי אפוטרופוס

בקשה למינו אפוטרופוס לאדם תוגש במקרה שהוא אינו מסוגל לדאוג לענייניו האישיים, הרכושיים והרפואיים.

ניתן להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס לגוף ולרכוש וכן רק לגוף או רק לרכוש. אדם לא יוכל להתמנות לאפוטרופוס, ללא הליך משפטי וללא צו מינוי של בית המשפט לענייני משפחה.

ככל ואדם מעוניין להתמנות כאפוטרופוס עליו לפנות בבקשה מתאימה לבית המשפט לענייני משפחה ולצרף לבקשה תיעוד רפואי המעיד על מצבו הרפואי ו/או הנפשי, תצהיר וכתב הסכמה חתום על ידי בני המשפחה המסכימים כי אותו אדם יתמנה כאפוטרופוס.

הבקשה למינוי אפוטרופוס, יכולה להיות מוגשת לבית המשפט על ידי בן משפחה המעוניין להתמנות כאפוטרופוס או באמצעות עורך דין המייצג.

כאשר מדובר באפוטרופסות לרכוש, הממונה יכול לנהל את החשבון הבנקאי של החסוי באופן שוטף. לעומת זאת, על מנת לבצע עסקאות מקרקעין, כגון מכירה או השכרה של הנכס, נדרש האפוטרופוס להגיש בקשה לבית המשפט.

כאשר מדובר באפוטרופוס לגוף הממונה יכול להחליט על טיפול רפואי עבור החסוי ולבחור מוסד רפואי בו יקבל החסוי את הטיפול. כמו כן, האפוטרופוס אינו רשאי לערוך צוואה של החסוי ואין לו זכות להתערב בחלוקת הירושה לאחר מותו של החסוי. 

על מי שמונה כאפוטרופוס חלה החובה להגיש לאפוטרופוס הכללי דוחות קבועים בנוגע לביצוע עבודתו. דוחות אלה כוללים פירוט של נכסי החסוי (המוגש במהלך 30 ימים ממועד המינוי), דוחות שנתיים ודוחות המפרטים את הפעולות הכלכליות שנעשו בחשבון הבנק וברכוש של החסוי.

berman.dany.jpg

עו"ד דן ברמן

bottom of page