top of page

סאבלט - חוזה שכירות

במרבית הסכמי השכירות קיים סעיף אשר אוסר או מגביל את זכותו של השוכר להשכיר את הדירה בשכירות משנה (סאבלט), ללא קבלת אישור מראש ובכתב מבעל הדירה.

על מנת להכניס שוכר משנה (סאבלט) לדירה יש צורך לקבל אישור מראש ובכתב מבעל הדירה. אם לא קיבלתם הסכמה מראש זה יכול להוביל להפרה יסודית של הסכם השכירות ולגרור פינוי מהדירה ותשלום פיצויים.

בכך ששוכרים לא מיידעים את המשכיר הם נוטלים סיכון כפול. הראשון הוא שבעל הדירה יגלה זאת ויראה בכך הפרה של ההסכם על כל המשתמע מכך, והשני הוא שאותו שוכר חלופי יגרום נזקים לדירה ו/או לגורמים אחרים במהלך שהייתו בדירה, ובמקרה שכזה השוכרים עלולים להיות חשופים לתביעה שתוגש כנגדם בגין השכרת הדירה ללא אישורו של בעל הדירה או בניגוד להוראות החוזה.

מומלץ להקפיד להסכים על נושא זה עם בעל הדירה ובכל מקרה להחתים את האדם שנכנס לדירתכם על הסכם שכירות (גם אם לכמה ימים), ולקבל ממנו בטחונות ראויים (שיק בנקאי, מזומן או ערובה אחרת מתאימה), בכדי לצמצם את הסיכון הכרוך בהשכרת הדירה לגורם שאינכם מכירים.

2.jpg

עו"ד אדם ברמן

bottom of page