top of page

סעיפים שלא ניתן להתנות עליהם בחוזה שכירות

ההתערבות הבוטה ביותר של המחוקק מתבטאת בכך שהמחוקק בחר מספר סעיפים מהחוק עליהם הצדדים אינם רשאים להתנות כלל, ומספר סעיפים עליהם רשאים הצדדים להתנות רק לטובת השוכר.

 

המשמעות הינה שהמחוקק בחר להתערב בחופש החוזים לשם הבטחת ההגינות ביחסים החוזיים בין הצדדים וזאת על רקע פערי הכוחות בין השוכר למשכיר.

 

(חל איסור התניה על סעיף 25 ו' – וכן אין להתנות על הוראות סעיפים 6, 8 עד 10, 15, 21(ב) ו-(ג), 23 עד 25ה, 25ח(א)(1), (ב) ו-(ג) ו-25ט עד 25יג, אלא לטובת השוכר).

2.jpg

עו"ד אדם ברמן

bottom of page