top of page

ייפוי כוח מתמשך

עו"ד דן ברמן

ייפוי כוח מתמשך הינו תולדה של תיקון חקיקה, המאפשר לנו לראשונה לשלוט ולקבוע כיצד יתנהלו חיינו, אם חלילה לא נהיה כשירים לקבל בעתיד החלטות בענייני רכוש וגוף.

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18), לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד, כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו, וזאת על ידי מינוי מיופה כוח או מיופיי כוח שבהם הוא בוטח וסומך עליהם, וזאת מרצונו החופשי.

חתימה על ייפוי כוח מתמשך תוכל להיעשות כל זמן, שהאדם כשיר ומסוגל לדאוג לצרכיו, ובכך הלכה למעשה האדם מצווה מה יעשה בגופו ו/או רכושו כל עוד הינו בחיים, אך מנגד אינו מסוגל לקבל החלטות באופן עצמאי.

מייפה  הכוח, הנקרא "הממנה", יכול לחתום על ייפוי כוח מתמשך לכלל ענייניו, האישיים, הרפואיים ושאינם רפואיים והרכושיים. "הממנה", בוחר מרצונו החופשי, בשלב בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען, במי שיטפל בענייניו וכיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו ישתנה לרעה. הידרדרות במצבו יכולה לנבוע, כתוצאה מתאונה, מחלות זקנה (כגון דמנציה), מוגבלות נפשית ומוגבלות שכלית העלולות לפגוע בכושר השיפוט שלו.

בנוסף, רשאי הממנה לקבוע הנחיות מקדימות מפורטות ולהורות על כל רצונותיו ודרישותיו, שיחייבו את מיופה הכוח לפעול על פיהן.

ייפוי הכוח המתמשך הינו חלופה להגשת בקשות למינוי אפוטרופוס, ובכך נמנעת טרדה רבה והוצאות כספיות מיותרות מבני המשפחה.

משרדינו, עבר הכשרה מיוחדת מטעם האפוטרופוס הכללי ומאושר על ידו ועל ידי לשכת עורכי הדין לערוך ייפוי כוח מתמשך.

האמור הינו לנוחות הקורא בלבד, אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו, ואינו מהווה מצג שניתן להסתמך עליו.

 :למידע נוסף בנושא ליווי משפטי - התקשרו 03-6181336 או מלאו פרטים

Thanks for submitting!

bottom of page