top of page

צוואות וחשיבות עריכתן

עו"ד דן ברמן

צוואה הינה מסמך, שבו קובע האדם מי יירש את  עיזבונו, דהיינו, את רכושו ואת נכסיו מכל סוג ומן שהוא, לאחר מותו ובאילו תנאים. אדם רשאי להשאיר הוראות בחייו כיצד יחולק עיזבונו לאחר פטירתו.

על פי חוק הירושה, תשכ"ה – 1965 (להלן: "החוק"), העוסק בירושות, צוואות ועזבונות, אדם רשאי לצוות ליורש אחד או למספר יורשים את עיזבונו. חוק הירושה מאפשר לכל אדם להכין צוואה. ההחלטה אם לערוך צוואה נתונה בידיו של כל אדם לפי רצונו.

מי לא רשאי לערוך צוואה

אדם פסול לערוך צוואה בשל חוסר יכולת נפשית או שכלית, קטין, מי שטרם מלאו לו 18 שנים, וכן מי שהוכרז פסול דין.

חשוב לדעת: אדם, שרוצה לכתוב צוואה וקיים חשש שלאחר מותו תוכל להעלות טענה, שלא היה צלול בדעתו בעת עריכת הצוואה, וזאת  בגלל גילו המתקדם ו/או בגלל מחלה וטיפולים ועוד, כדאי שיפנה בסמוך למועד כתיבת הצוואה לקבלת חוות דעת רפואית, שמעידה שהוא כשיר לכתוב צוואה.

 

יתרונות הצוואה

כאשר אין צוואה הבעלות על העיזבון תועבר ליורשים על פי דין לפי כללי הירושה, ובאמצעות הצוואה יכול אדם להיות בטוח, כי לאחר מותו, ייעשה בעיזבונו בדיוק לפי רצונו.

מי לא רשאי לרשת על פי צוואה

מי שהורשע בפלילים במעורבות במותו של המוריש או בניסיון לגרום למותו, זאת גם אם המוריש הזכיר אותו בצוואתו, אלא אם המוריש מחל לו באופן מפורש.

וכן מי שהורשע בפלילים בהעלמת צוואתו של המוריש, בזיוף צוואה, בתביעה לירושה על פי צוואה מזויפת או בניסיון לעשות כל אלה.

סוגי צוואות

החוק קובע 4 אפשרויות, שבהן אדם יכול לערוך צוואה, כמפורט מטה, והחשוב הוא לדאוג שלצוואה יהיה תוקף משפטי מחייב:

צוואה בכתב יד - הפשוטה ביותר ומאפשרת לכל אדם, בפשטות להותיר מסמך הוראות מחייב לאחר פטירתו.

צוואה בעדים - התדירה ביותר, רוב רובם של עורכי הדין אשר עורכים צוואות– עורכים אותה כצוואה בעדים.

צוואה בפני רשות - הנערכת בפני שופט, דיין או נוטריון.

צוואה בעל פה - כשמה כן היא – צוואה שאומר אדם בעל פה לשני עדים.

כמו כן קיימת צוואה הדדית שהינה צוואה, שבני זוג עורכים, כדי להוריש את עזבונם זה לזה ולאחר מכן לצדדים שלישיים או ישירות לצדדים שלישיים. צוואה הדדית, הינה צוואה אשר בני זוג עורכים מתוך מטרה משותפת ומתוך רצון להגביל ולהצר את צעדי בן הזוג אשר יוותר בחיים אחרון.

ניסוח הצוואה

המחוקק מעניק למצווה מרחב בחירה באיזו לשון תכתב הצוואה, לשון הצוואה צריכה להיות ברורה ובלשון ציווי. חובה לציין פרטים מזהים וברורים של המצווה ושל היורשים ( שם מלא, תעודת זהות הקשר למוריש), וכן פרטים ברורים לגבי נכסי העיזבון (חשבון בנק, סניף מס חשבון, גוש חלקה תת חילקה כתובת ועוד).

הדגשים חשובים

צוואה בכתב צריכה להיות כולה בכתב ידו של המצווה. אדם, שהמצווה מוריש לו, לא יכול לקחת חלק בכל הקשור לעריכת הצוואה ולא יכול להיות נוכח בזמן כתיבת הצוואה.  

אם אחד מהיורשים קטין או פסול דין מבחינה לקות נפשית, שיכולה לפגוע ביכולתו לנהל את רכושו בצורה שמטיבה עמו ועבורו, רצוי למנות לו נאמן/אפוטרופוס לחלקן בעיזבון.

האמור הינו לנוחות הקורא בלבד, אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו, ואינו מהווה מצג שניתן להסתמך עליו.

berman.dany.jpg

עו"ד דן ברמן

bottom of page