top of page

הסכם ממון הפרדה רכושית בין בני זוג

יש לבן הזוג שלכם דירה נוספת? כדאי לכם להכיר את פסק הדין הזה

ביום 20.04.2021 ניתן פסק דין על ידי בית המשפט העליון ובו נקבע, כי בני זוג, שהוכיחו כי קיימת הפרדה רכושית ביניהם, יהיו זכאים להטבה במס שבח ומס רכישה במכירת דירת מגורים יחידה, גם כשלאחד מהם יש דירה נוספת משלו.

בסיכום הדברים קבע בית המשפט העליון, כי כדי שבני זוג יוכרו כמוכרים נפרדים לצורך הקלות במיסוי מקרקעין, יש להראות כי:

בין בני הזוג קיים הסכם ממון תקף לפיו הם נוהגים בהפרדה רכושית ביחס לאותו נכס, והוא שייך רק לבן הזוג על שמו הוא רשום. הסכם הממון צריך להיות אמתי ולא למראית עין, כך שעל בני הזוג לנהוג בפועל בהפרדה רכושית לגבי אותו נכס.

כלומר: קיומו של חשבון בנק נפרד כל על שם בן או בת הזוג, אליו יופקדו את כספי דמי השכירות, וממנו יבוצעו חיובי המשכנתא המשולמת וההוצאות בגין הדירה המופרדת.

כמו כן, במקרים שנדונו בבית המשפט, נקבע כי מגורים של בני הזוג בדירה המופרדת אינה שוללת את חריג ההפרדה הרכושית. וכן שיפוץ בנכס המופרד השייך לאחד מבני הזוג אינה שוללת את חריג ההפרדה הרכושית וזאת תלוי בהיקף השיפוץ, מהו החלק בו נשא בתשלום בן הזוג שאינו הבעלים, ולבחון האם נוצרה בעלות משותפת בנכס.

אז מה צריך לעשות כדי לבסס הפרדה רכושית ולמנוע או לצמצמם את המחלוקות מול רשות המיסים?

חתמו על הסכם ממון אשר קובע הפרדה רכושית ביחס לדירה הספציפית, אין צורך בהפרדה רכושית כללית ומלאה, אלא אך ורק ביחס לדירת המגורים הספציפית.

הקפידו על קיומו של חשבון בנק נפרד על שם בן או בת הזוג, אליו תפקידו את כספי דמי השכירות, וממנו תבצעו את פירעון המשכנתא המשולמת וההוצאות בגין הדירה המופרדת.

מומלץ להימנע ככל הניתן ממגורים משותפים בדירה הרשומה על שם אחד מבני הזוג לתקופה ארוכה, ו/או ביצוע השבחות מהותיות בדירה זו מכספים משותפים.

לקבוע בהסכם הממון הוראה לפיה אין במגורים משותפים בדירה הספציפית כדי ליתן לבן הזוג זכויות כלשהן.

לקבוע בהסכם הממון הוראה לפיה גם במכירת הדירה הספציפית המופרדת ורכישת דירה אחרת חליפית תחתיה, תישמר ההפרדה הרכושית בין בני הזוג גם ביחס לדירה החדשה.

בהצהרת ההון המוגשת לפקיד השומה להקפיד לציין את ההפרדה הרכושית ביחס לדירה הספציפית.

לשמור תיעוד לאורך שנים על קיום ההפרדה הרכושית ביחס לדירה הספציפית. "זאת, על- מנת שבבוא העת ניתן להציגו למפקח מס שבח אשר יבקש ללמוד בראיות ממש על ההפרדה הרכושית".

יש לשים לב: כי חתימה על הסכם הממון סמוך למועד יצירת הקשר בין בני הזוג יכולה להיתפס כמלאכותית.

חשוב: יש לשים לב כי למרות שהאמור לעיל לא מקנה ודאות כי בני הזוג ייחשבו כמוכרים נפרדים, וכל מקרה נבחן לגופו ובהתייחס לנסיבות הספציפיות.

2.jpg

עו"ד אדם ברמן

bottom of page