top of page

מס שבח ירושה, פטור ממס שבח על דירה בירושה

לפי סעיף 4 לחוק מיסוי מקרקעין, הורשה אינה מהווה אירוע מס. לכן, לא חל מס על העברת דירה בדרך של ירושה.

סעיף 49ב(5) לחוק קובע את התנאים לקבלת פטור מס שבח על דירה בירושה בעת מכירתה בהתקיים 3 תנאים (מצטברים) כלהלן:

המוכר הוא בן זוגו, או צאצא, של המוריש, או בן זוגו של צאצא של המוריש;

לפני מועד פטירתו היה המוריש בעלים של דירת מגורים אחת בלבד.

אילו היה המוריש בחיים והיה מוכר את דירת המגורים – הוא היה פטור ממס שבח בגין המכירה.

פטור זה אינו תלוי במספר הדירות שיש ליורש, או למספר הפטורים שניצל בעבר.

במקרים רבים, הבעיה העיקרית לקבלת פטור ממס שבח על מכירת דירה שהתקבלה בירושה היא התנאי ההכרחי, כי למוריש הייתה לפני מועד פטירתו דירת מגורים אחת בלבד.

לכן, במקרה כזה, רצוי לעשות תכנון מס שבח עוד בחיינו, לדוגמא: אדם שבבעלותו שתי דירות מגורים, יכול להעביר עוד בחייו במתנה את אחת הדירות לילדיו, כך שבמועד פטירתו העתידי הוא יהיה בעלים של דירת מגורים אחת בלבד אותה הוא יוריש אחריו. וכך, בעת מכירת דירת הירושה על ידי יורשיו הם יקבלו פטור ממס שבח.

כמו כן, היורשים יכולים לבצע שינויים בירושה לאחר מות המוריש באמצעות עריכת הסכם חלוקת עיזבון, באופן שהחלוקה לא תהווה אירוע מס. או באמצעות מנגנון רכישת זכויות בין יורשים לפי דין קדימה מכוח חוק המקרקעין. דבר שיכול להביא לחסכון משמעותי במס שבח בעת מכירה עתידית על ידי היורשים.

2.jpg

עו"ד אדם ברמן

bottom of page