top of page

על אילו נכסים חוק השכירות חל ועל אילו לא

חוק השכירות והשאילה הוא חוק אזרחי המסדיר את היחסים, שבין שני הצדדים לחוזה - השוכר והמשכיר. לאחרונה אושר בכנסת, תיקון לחוק השכירות והשאילה תשל"א – 1971 שזכה לכינוי "חוק שכירות ההוגנת".

התיקון חל אך ורק על דירות למגורים ולא יחול על נכסים, שאינם למגורים, כגון:

 

דירות שהן בתי מלון, דירות במעון ובבתי דיור מוגן, דירה במעונות לסטודנטים, לתלמידים או לעובדים, דירות בבתי דיור מוגן, דירות מוגנות, דירות לתקופות קצרות – עד שלושה חודשים (3) או לתקופות ארוכות – מעל 10 שנים, דירות בשכירות מעל 20,000 ש"ח ודירות המושכרות בין קרובים -  בן זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וצאצאי בן הזוג, ובן זוגו של כל אחד מאלה.

2.jpg

עו"ד אדם ברמן

bottom of page