top of page

פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירה למגורים

בתחילת חודש ינואר עלתה תקרת הפטור ממס למשכירי דירה ל - 5,196 ₪ כאשר לפני כן עמדה תקרת הפטור על סך של 5,100 ₪.

משכיר דירת מגורים אשר גובה דמי השכירות, הינם מעבר לתקרת הפטור (5,196 ₪) יהיה חייב בתשלום מס וקיימת לו הזכאות לבחור כיצד ישלם את המס באחד משלושת המסלולים הקיימים:

מיסוי שולי בניכוי הוצאות:

אדם שבחר בחלופת מיסוי זו ראשי לנכות הוצאות שוטפות מהסכום החייב במס למשל שכר טרחת עו"ד שערך את חוזה השכירות, הוצאות בגין תיקונים שוטפים ועוד.

מסלול המס של 10%:

במסלול זה ישולם מס בשיעור של 10% בגין כל ההכנסה משכר דירה וזאת החל מהשקל הראשון, ולא ניתן לדרוש את ההוצאות השוטפות.

מסלול הפטור המלא או החלקי:

מסלול זה קובע פטור מלא אם סכום ההכנסה החודשית משכר הדירה או דירות אינו עולה על תקרת הפטור דהיינו 5,196 ₪.

אם שכר הדירה מסך הכנסותיו של המשכיר גבוה מתקרת הפטור (מעל 5,196 ₪) אך נמוך מ – 10,392 ₪ ניתן לקבל פטור רק על חלק מהסכום לפי החישוב:

לדוגמא: נניח שדמי השכירות הינם 7,000 ₪.

תחילה יש לחשב בכמה עולה סכום השכירות על סכום תקרת הפטור דהיינו במקרה שלנו 7,000 ₪ (דמי השכירות) - 5,196 ₪ (תקרת הפטור) = 1,804 ₪.

לאחר מכן יש להפחית את הסכום שנתקבל (1,804 ₪) מתקרת הפטור (5,196 ₪) והתוצאה שתתקבל היא הסכום הפטור ממס דהיינו 3,392 ₪ ועל היתרה (3,608 ₪) ישולם מס הכנס לפי מדרגות המס.

2.jpg

עו"ד אדם ברמן

bottom of page