top of page

ביטוח

עו"ד דן ברמן

הביטוח מושתת על הרעיון של לחלק בין רבים את הנזקים העלולים להיגרם ליחידים.

חברת ביטוח הנקראת "המבטח" הנה חברה המורשה לעסוק במתן שרותי ביטוח על פי חוק במדינה בה היא פועלת. בישראל חברת הביטוח נדרשת לרישיון מטעם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר. חברת ביטוח מבטחת את לקוחותיה באמצעות סוכני ביטוח, שגם הם נדרשים לרישיון בר תוקף ומוגדרים כשלוחי חברת הביטוח או באופן ישיר ללא תיווכם של סוכני ביטוח - ביטוח ישיר.

עריכת ביטוח מתבצע בכריתת חוזה ביטוח עם חברת הביטוח וזאת על פי סעיף 1 לחוק חוזה הביטוח.

"חוזה ביטוח" הוא חוזה בין מבטח לבין מבוטח המחייב את המבטח, תמורת דמי ביטוח, לשלם, בקרות מקרה הביטוח, תגמולי ביטוח למוטב".

פוליסה  מוגדרת על פי סעיף 2 (א) לחוק חוזה הביטוח - "נכרת חוזה ביטוח, על המבטח למסור למבוטח מסמך חתום בידי המבטח המפרט את זכויות הצדדים וחיוביהם (להלן – פוליסה), זולת אם נהג באותו סוג ביטוח שלא להוציא פוליסה".

הפוליסה אינה מהווה חוזה ביטוח אלא עדות על קיומו בלבד. עדות על קיומו של חוזה בין חברת הביטוח לבין המבוטח. בכל תחום ביטוח ישנה פוליסה ספציפית, בעלת נוסח אחיד, המכילה את פרטי ההתקשרות בין חברת ביטוח לבין המבוטח. הפוליסה מגדירה את התחייבות חברת הביטוח לשלם פיצוי כספי בגין נזקים שונים, שייגרמו עקב סיכונים מוגדרים וקשורים למבוטח או לצד שלישי. כמו כן היא כוללת את כל החובות והזכויות של החברה ושל המבוטח, ובין היתר: גובה התשלום (הפרמיה) שישלם המבוטח, סכום הפיצוי שישולם, הגורמים שיקבלו את הפיצוי, תוקף הפוליסה, והתנאים לקיומה.

אדם משלם פרמיות לחברת הביטוח בידיעה שברגע האמת, בקרות מקרה הביטוח על פי הפוליסה, חברת הביטוח תהיה שם בשבילו תשלם לו את הפיצוי המגיע לו, אך למרבה הצער לא חסרים מקרים שבהם חברת הביטוח מתנערת מחובת התשלום ומסרבת לשלם, ותחושת האכזבה והתסכול עצומה.

לא זו בלבד, שבעל הפוליסה צריך להתמודד עם הנזק והשלכותיו הוא נאלץ גם להתמודד בהגשת תביעה מול העקשנות ואטימות של חברת הביטוח.

הגשת תביעה נגד חברת הביטוח הינה בעייתית ולו רק מהטעם שמי שתובע עושה זאת לראשונה בעוד חברת הביטוח מעסיקה מחלקה משפטית מיומנת ומקצועית ומפעילה עורכי דין חיצוניים.

לפיכך,  מי שרוצה לתבוע חברת ביטוח על פי תנאי הפוליסה תמיד טוב ורצוי להיוועץ בשרותי עורך דין המכיר את התחום היטב וידע כיצד לנהל את התביעה וההליך המשפטי מול חברת הביטוח. פוליסה כוללת סעיפים רבים אשר לא תמיד זוכים לתשומת לב נאותה של המבוטחים, וכתוצאה מפרושים שונים של תנאיה ונספחיה מהווה מקור להתדיינויות משפטיות.

משרדנו עם ניסיונו הרב והתמחותו בתחום דיני ביטוח ונזיקין מעניק את טיפול המשפטי המקצועי.

האמור הינו לנוחות הקורא בלבד, אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו, ואינו מהווה מצג שניתן להסתמך עליו.

berman.dany.jpg

עו"ד דן ברמן

bottom of page