top of page

דינו של הסכם שכירות כאשר השוכר נפטר במהלך תקופת השכירות

עו"ד אדם ברמן

 

אחד מלקחותינו פנה אלינו בשאלה מה דינו של הסכם שכירות, כאשר השוכר נפטר במהלך תקופת השכירות. לפיכך בחנו את הסוגיה, האם מותו של שוכר מהווה סיכול של הסכם השכירות, קרי, האם מותו מסיים באופן אוטומטי את הסכם השכירות או שהעיזבון של השוכר מחויב להמשיך ולשלם את דמי השכירות, בהתאם להסכם השכירות? 

חוק השכירות והשאילה, תשל"א-1971 אינו נותן מענה לסוגיה זו ואין בו משום התייחסות למצב שהשוכר הולך לעולמו במהלך תקופת השכירות. ככל ואין התייחסות בסוגיה זו בהסכם השכירות, פסיקת בתי המשפט בשורה של פסקי דין בנושא אינה אחידה ותלויה בהתאם לגופו של המקרה ונסיבותיו תוך התייחסות לאמור בחוק החוזים.

 

לכן כאשר משכיר ושוכר עורכים הסכם שכירות חשוב לתת את הדעת ולהוסיף, הן בהסכם השכירות והן בכתב הערבות, תניות חשובות כגון, כי הסכם השכירות יבוטל בעת פטירתו של השוכר, או שהעיזבון של השוכר ימשיך לשלם את דמי השכירות לעוד מספר חודשים או עד תום תקופת הסכם השכירות.

חשוב: ככל ולהסכם השכירות מצורף כתב ערבות ו/או שטר חוב ו/או כל מסמך אחר יש לבדוק את ההתניות בהם על מנת למנוע סתירה ביניהם.  

מתבקש להתייחס לסוגיה זו בכל הסכם שכירות ובפרט שהשוכר הינו אדם מבוגר.

בחירת אחד מהסעיפים הבאים:  

"מבלי לפגוע באמור בהסכם השכירות, בעת פטירתו של השוכר, ובמידה ותקופת השכירות טרם הסתיימה, העיזבון ימשיך לשלם את דמי השכירות לקיים את התחייבויות השוכר על פי הסכם השכירות עד תום תקופת הסכם השכירות". או;

                                                            

"מבלי לפגוע באמור בהסכם השכירות, בעת פטירתו של השוכר, ובמידה ותקופת השכירות טרם הסתיימה, העיזבון ימשיך לשלם את דמי השכירות עד 60 ימים מיום הפטירה". או;

                                                            

"מבלי לפגוע באמור בהסכם השכירות, בעת פטירתו של השוכר, ובמידה ותקופת השכירות טרם הסתיימה, יבוטל הסכם השכירות, העיזבון לא יהיה חייב לשלם את דמי השכירות והתחייבויות השוכר על פי הסכם השכירות".   

האמור הינו לנוחות הקורא בלבד, אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו, ואינו מהווה מצג שניתן להסתמך עליו.

2.jpg

עו"ד אדם ברמן

bottom of page